Làm cha mẹ thông minh có lẽ là một trong những việc khó khăn nhất có thể đạt được. Dưới đây là 11 phẩm chất mà tờ Bright Side tin rằng sẽ cải thiện khả năng nuôi dạy một đứa trẻ.

dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan
dạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoandạy con,nuôi dạy con,làm cha mẹ,dạy con thông minh,làm cha mẹ thông minh,cha mẹ khôn ngoan

Nguồn: Vietnamnet